Spoluzakladateľ / Kreatívny riaditeľ / Manažment Ozveny Ji.hlavy
Matej Sotník

+421 903 875 877

matej.sotnik@filmexpanded.com

vyštudoval audiovizuálne štúdia na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bra- tislave a stážoval na Katedre dokumentárnej tvorby pražskej FAMU. Filmovú dramaturgiu a scenáristiku predtým študoval na Akadémii umení. Je spoluzak- ladateľom, konateľom a marketingovým riaditeľom distribučnej spoločnosti Film Expanded. Na Slovensko priniesol a každoročne vedie prehliadku Ozveny Ji.hlavy. S dokumentaristami Marekom Šulíkom a Mirom Remom založil vzdelávaciu iniciatívu Dokument na kolesách, ktorá patrí k na- jetablovanejším platformám svojho druhu na Slovensku a v Česku. So Zu- zanou Piussi a Vítom Janečkom spoluzakladal a pôsobil v produkčnej firme VIRUSfilm, kde viedol distribučné stratégie. V rámci spoločnosti Guča je pro- ducentom viacerých pripravovaných celovečerných filmov. Je členom od- borných komisií slovenského Audiovizuálneho fondu. V minulosti bol redakto- rom portálu Aktuality.sk a viedol dokumentárnu sekciu v Kinečku. Svoje texty publikoval v odborných časopisoch na Slovensku aj v zahraničí. Pravidelne sa účastní či moderuje odborné panely a diskusie. Je členom redakčnej rady a vedúcim filmovej sekcie mesačníka Kapitál.